HISTORIA

   Lucjan Sobkowiak "100 Lat STOWARZYSZENIA INŻYNIERȮW I TECHNIKȮW POLSKICH WE FRANCJI" (PL)

   Lucjan Sobkowiak "Wkład Inżyniera i Technika Polskiego w Rozwój Przemysłu Francuskiego" (PL)

   Lucjan Sobkowiak "Contribution d’Ingénieur et Technicien Polonais au développement de l’industrie Française" (FR)


 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji obchodziło w roku 2007 90-cio lecie swojego istnienia. Jest to okazja aby przypomnieć o historii i obecnej działalności tego zasłużonego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji jest jedną z najstarszych organizacji polonijnych. Idea jego założenia zrodziła się w maju 1917 roku, w czasie tradycyjnej pielgrzymki polskiej do Montmorency, na wieść o tworzeniu niezależnej Armii Polskiej we Francji. Grupa inżynierów obecnych na pielgrzymce, a wśród nich Józef Lipkowski i Stanisław Ziembiński rzucili myśl o powołaniu swej własnej organizacji - w ten sposób powstało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, noszące początkowo nazwę Polskiego Stowarzyszenia Techników w Paryżu. Akt założenia Polskiego Stowarzyszenia Techników został podpisany 18 listopada 1917 roku.    

                                            
Gen. Józef Lipkowski                                         Stanisław Ziembiński
współzałożyciel i pierwszy prezes                       współzałożyciel i pierwszy skarbnik

W okresie międzywojennym Stowarzyszenie, działające na francuskim prawie o organizacjach z 1901r., aktywnie realizowało swoje cele przyczyniając się do współpracy polsko-francuskiej zarówno na szczeblu rządowym jak i w kontaktach z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Niestety druga wojna światowa odcisnęła tragiczne piętno na historii Stowarzyszenia: jego biura zostały zajęte przez Niemców, którzy doszczętnie zniszczyli archiwa. Henryk Lipkowski, ówczesny prezes SITPF, zatrzymany przez Gestapo za udzial w ruchu oporu, ginie w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w 1944 roku. Działalność Stowarzyszenia zamarła a jego członkowie zostali rozproszeni.

Koniec II wojny światowej umożliwił Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich we Francji podjęcie normalnej działalności. Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 18 sierpnia 1945 roku wybrało nowy Zarząd z prezesem Adamem Rozenem na czele, który przewodniczył Stowarzyszeniu w latach 1945-51. Członkowie Stowarzyszenia to byli żołnierze Armii Polskiej na Zachodzie, więźniowie z niemieckich obozów jenieckich i koncentracyjnych, internowani z obozów internowanych w Szwajcarii. W 1947 roku Stowarzyszenie liczyło ponad 270 członków. Oprócz regularnych spotkań towarzyskich i konferencji, Stowarzyszenie organizowało także pomoc dla studentów i emigrantów, założyło bibliotekę, wydawało biuletyn informacyjny, organizowało kursy dokształcające, uczestniczyło w akcjach socjalnych (Komitet pomocy Polsce i Repatriantom Polskim z Rosji). W 1955 roku Stowarzyszenie podjęło inicjatywę założenia Polskiego Domu dla Emerytów w Lailly en Val niedaleko Orléanu i zebrało w tym celu pokaźne fundusze.

Stowarzyszenie miało szczęście do wielu świetnych prezesów i członków - wybitnych inżynierów, m.in. : gen. Józef Lipkowski - współzałożyciel i pierwszy prezes SITPF, inżynier, poeta, żołnierz, autor wielu wynalazków, Stanisław Ziembiński - współzałożyciel i pierwszy skarbnik SITPF, niezwykle uzdolniony konstruktor silników samolotowych i samochodowych, Bolesław Godek - prezes Stowarzyszenia w latach 1921-25, utworzył fundusz pomocy dla członków SITPF, w/w Henryk Lipkowski (syn Józefa Lipkowskiego) - prezes w latach 1931-39, zamęczony na śmierć w obozie koncentracyjnym Buchenwald, Mieczysław Wrzecian – dzięki któremu od 1947 r. SITPF stało się członkiem-współzałożycielem, reprezentującym Polskę, słynnej organizacji FISITA, Stefan Du Château - znakomity architekt, inżynier, urbanista, genialny konstruktor, Edward Brzeski - w 1949 roku założył własne biuro budowlane BACOM, Aleksander Dobraczyński – prezes SITPF w latach 1972-76, Lucjan Sobkowiak – prezes w latach 1987-92, założyciel przedsiębiorstw we Francji, Niemczech, USA, które rozwijają i wdrażają jego własne patenty w dziedzinie technologii wiązki elektronowej i laserowej oraz technologii próżni, Monika Obrębska, inżynier, doktor informatyki, pierwsza kobieta-prezes w długiej historii organizacji w latach 1994-95 i 1998-2002, Janusz Ptak – prezes SITPF od 2003 r. do chwili obecnej, specjalista w dziedzinie mikroelektroniki. Pod jego impulsem przeprowadzono nowelizację Statutu SITPF, utworzono Złotą Odznakę Stowarzyszenia, wzmocniono współpracę z Polską Akademią Nauk w Paryżu.

W Stowarzyszeniu działało i działa nadal wielu oddanych osób. Nie można wymienić ich wszystkich, ale nie sposób nie wspomnieć Mieczysława Hildebrandta, wieloletniego prezesa i wiceprezesa, czy też Członków Honorowych SITPF takich jak: Książę André Poniatowski, Romuald Prewysz-Kwinto, Adam Tokarski, niedawno zmarła Helena Kolanowska i Jerzy Lipowicz, wieloletni Skarbnik Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, które mimo wielu zawirowań historii przetrwało do dnia dzisiejszego, stawia sobie za zadanie zarówno podtrzymania tradycyjnej działalności jak i znalezienia nowych form działania, które byłyby lepiej dostosowane do współczesnego życia zawodowego. W zakres jego działalności wchodzą m.in. :

• Organizacja odczytów o tematyce technicznej, popularno-naukowej i kulturalnej
• Podtrzymywanie więzi między technikami polskimi poprzez organizacje spotkań towarzyskich
• Aktywny udział w życiu i manifestacjach patriotycznych wpólnoty polskiej we Francji m.in. w utworzeniu Federacji Polonii Francuskiej
• Współpraca z innymi stowarzyszeniami polskimi we Francji a także z polonijnymi stowarzyszeniami technicznymi w Anglii, Niemczech, Austrii i na Litwie - SITPF jest członkiem założycielskim Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i przewodniczy jej w obecnej kadencji
• Rozwijanie kontaktów zawodowych i towarzyskich z instytucjami i stowarzysze-niami technicznymi w Polsce (FSNT NOT, IMAPS)
• Współpraca z polskimi i francuskimi instytucjami ekonomiczno-gospodarczymi w celu rozszerzenia wymiany gospodarczej między Polską i Francją

Po kilku latach przerwy, zostało również wznowione wydawnictwo „Biuletynu Informacyjnego” SITPF, którego redakcję przejął Kol. Janusz Ptak. Biuletyn przybrał nie tylko nową szatę graficzną ale także wzbogacił się w tematykę poruszanych problemów i wydarzeń.

W 2002 r. SITPF obchodził 85-cio lecie swojego istnienia. Uroczystości Jubileuszowe, pod Honorowym Patronatem, JE Jana Tombińskiego, Ambasadora Polski we Francji miały miejsce w dniu 16-go listopada. Wśród zaproszonych gości byli obecni reprezentanci NOT, organizacji polonijnych, stowarzyszeń polsko-francuskich oraz przedstawiciele stowarzyszeń inżynierskich z Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii i USA.

Spotkanie to przyczyniło się do zacieśnienia współpracy przy tworzeniu Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, której Statut został podpisany w Londynie w kwietniu 2004 roku.

Ważnym wydarzeniem w historii SITPF była zmiana Statutu SITPF. Nowy Statut został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym SITPF 28go maja 2005r. i złożony na Prefekturze Policji w Paryżu z datą 18-go listopada 2005r., dokładnie 88 lat po dacie powstania Stowarzyszenia, został zarejestrowany w Dzienniku Ustaw N° 51 z dnia 17.12.2005 r. pod N° 1743.

W 2006 r. utworzono odznakę, której SITPF nie posiadało. Jest ona wręczana wszystkim Członkom Aktywnym i Wspierającym. Przewidziano również Złotą Odznakę, która jest nadawana zasłużonym lub wieloletnim członkom SITPF a także tytułem wyróżnienia osobom spoza SITPF za ich wkład we wspieranie działalności Stowarzyszenia, za umacnianie kooperacji z SITPF oraz za wkład w rozpowszechnianie polskiej myśli technicznej i inżynierskiej na świecie.

Za całokształt swojej działalności patriotycznej, za pielęgnację polskich tradycji na obczyźnie a także pamięci o ludziach, którzy walczyli o niepodległość Polski i o ich czynach, SITPF zostalo odznaczone w tym roku medalem „PRO MEMORIA”.

Dla uczczenia Jubileuszu 90-cio lecia, SITPF zorganizowało w tym roku cykl konferencji pod hasłem „Wkład inżyniera i technika polskiego w rozwój przemysłu francuskiego”.
Inauguracja « Roku 90-cio » lecia miała miejsce w dniu 23-go lutego br. w Polskiej Akademii Nauk w Paryżu konferencją Profesora C.P. Zaleskiego, Dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu i światowej sławy specjalisty w dziedzinie reaktorów na neutronach szybkich, pt. „Rôle de l’énergie nucléaire pour le développement durable”.

Główne uroczystości obchodów Jubileuszu 90-cio lecia SITPF odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Senatu Francji i Marszałka Senatu Polski w dniach 16-17ty listopada 2007 r., w Ambasadzie RP we Francji. Uroczystościom jubileuszowym akompaniowała wystawa historii i działalności SITPF, ulokowana na pierwszym piętrze Ambasady RP we Francji. Obszerne wywiady z J.E.Ambasadorem RP we Francji Panem Tomaszem Orłowskim, Dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu Profesorem Jerzym Pielaszkiem oraz Prezesem SITPF mgr inż. Januszem Ptakiem można wysłuchać na stronie Internetowej radia RFI. Warto przypomnieć, że konferencje, odczyty i spotkania organizowane przez SITPF otwarte są dla wszystkich, nie tylko dla członków, ale także dla sympatyków. SITPF prowadzi również działalność wydawniczą. Do członków i sympatyków rozsyłany jest list informacyjny zwany „Flash'em”, umieszczany również na internecie pod adresem http://sitpf.europolonia.org. SITPF wydaje także Biuletyn Informacyjny, zawierający obok szerszych sprawozdań z życia stowarzyszenia również artykuły techniczne i streszczenia konferencji organizowanych przez SITPF.